Köpvillkor

Allmänna villkor för handel på DocuShop.se
Dessa allmänna leveransvillkor (Leveransvillkoren) tillämpas mellan juridiska personer (Kunden) som anslutit sig via DocuShops Webshop och det DocuShop-företag som levererar beställda produkter. För att bli kreditkund hos DocuShop krävs att du antingen har ett inregistrerat företag eller är myndighet. DocuShop äger vid var tid göra förändringar i Leveransvillkoren, med giltighet på order från Kund som görs efter publicering av reviderade Leveransvillkor på Webshopen. DocuShop äger rätt att inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kund innan order från Kund bekräftas av DocuShop företaget. DocuShop har rätt att vägra leverans oavsett resultat av kreditbedömning, tills leveransbekräftelse skickats.

Produkt- och prisinformation m.m.
DocuShop reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från DocuShops leverantörer i Webshopen. DocuShop kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. 

Beställningsprocess och bindande avtal
Kund erhåller kundnummer och log-in uppgifter via mail. Beställning i Webshopen kan göras av kreditgodkänd Kund upp till Kundens erhållna kreditlimit. Det åligger Kunden att väl förvara kundnummer och log-in och tillse att inga obehöriga kan utnyttja dessa. Kunden ansvarar för att Kunds order sker genom behörig företrädare. Vid order erhålles en beställningsbekräftelse. Denna bekräftelse är inte bindande för DocuShop. Bekräftelsen av ordern ska endast betraktas som en information om mottagen order och inte som bekräftelse på avtal. 

I samband med påbörjande av leverans skickas leveransbekräftelse. Ordern är slutgiltigt godkänd först när Kunden från DocuShop erhållit sådan skriftlig leveransbekräftelse och med det innehåll som anges däri. För det fall leveransbekräftelsens uppgifter avviker från uppgifterna i Kundens order, åligger det Kunden att snarast och senast fem dagar från mottagande av leveransbekräftelsen reklamera till kundservice för DocuShopWebshop. Om så inte sker har avtal ingåtts på de av DocuShop i leverensbekräftelsen angivna villkoren och priserna. Kunden kan följa status på order i Webshopen. 

Pris och betalning 
Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt. På samtliga priser i Webshopen tillkommer moms. DocuShop förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering fram till dagen för avsändande av leveransbekräftelse. Av DocuShop kredit godkända Kunder faktureras med betalningsvillkor 10 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har DocuShop rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av tio procentenheter samt rätt till lagstadgad ersättning enligt inkassolagen. DocuShop har även rätt att innehålla fortsatt prestation eller avvakta med att hantera ny order under tid som betalningsdröjsmål pågår.

Leveranstid och fraktvillkor 
Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. Fraktkostnad tillkommer på varje order. 

Äganderättsförbehåll 
Beställda produkter förblir DocuShops egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan DocuShops skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden genom full betalning. 

Returer/kundservice 
För varor ur ordinarie sortiment vars originalförpackning inte brutits eller på annat sätt åsamkats skada accepterar DocuShop normalt återköp under tio dagar från datum från leverans till Kunden, undantaget Kontorsvaror med återköpstid åtta dagar. För specialbeställda varor accepteras ej återköp. 

Kund som önskar göra återköp skall kontakta kundservice för DocuShopWebshop, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta oss. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. I vissa fall, tex avseende kampanj- eller reavaror, accepterar DocuShops leverantörer inte återköp och då kan heller inte DocuShop göra det. Returnummer är giltigt under tio dagar från utfärdandet.

Vid återsändande av varan skall returfrakten vara betald av Kunden samt ordersedel och skall giltigt returdokument, med returnummer angivet, medfölja. Återsändande till DocuShop sker på Kundens risk. Är returfrakten ej betald eller saknas någon handling accepteras ej återköpet utan då återsänds varan till Kunden. Vid accepterat återköp sker återbetalning– om Kunden betalat - eller kreditering med ett avdrag för fraktkostnaden samt maximalt 500 kronor jämte moms per produkt för täckande av DocuShops hanteringskostnader. Om återköp önskas av produkt som Kunden ännu inte betalat har DocuShoprätt att fakturera nämnda kostnader. 

Garanti och felansvar

Respektive tillverkares eller leverantörs garantivillkor gäller. DocuShop åtar sig inte något ansvar för fel eller brist i levererade produkter. DocuShops ansvar för fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa Leveransvillkor.

Reklamation 
Det åligger Kunden att kontrollera att levererade produkter stämmer med ordern och att de inte skadats vid transport. Avvikelse från order skall anmälas snarast, dock senast fem dagar från mottagandet, till DocuShop enligt nedan. Vid transportskada skall skadan anmälas till transportör i samband med mottagandet och därefter till DocuShop inom fem dagar från mottagandet. Är en vara felaktig skall Kunden reklamera till DocuShop omgående, dock senast tio dagar från datum för leverans till Kunden, undantaget kontorsvaror med reklamationstid åtta dagar, samt på nedan angivet sätt returnera varan. Vid retur eller reklamation skall Kunden kontakta kundservice för DocuShop webshop och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta Oss. Returnummer är giltigt under tio dagar, inom vilken tid vara skall återsändas. DocuShopförbehåller sig rätt att utföra produktkontroll av varan samt debitera en administrationsavgift om 500 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen därför ej accepteras. 

Befrielsegrunder och hävning

Om DocuShops fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer - som DocuShop inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder DocuShop inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall DocuShop i motsvarande grad utan ansvar befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal till dess omständigheten upphört. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall DocuShop utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för DocuShop under tid överstigande en månad, äger såväl Kunden som DocuShop inhibera ordern och häva avtalet. 

Utöver DocuShops rätt att häva avtalet på grund av Kundens försummelse att ta emot en vara eller att betala för den har DocuShop, om Kundens fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden häva avtalet. 

Begränsning av skadeståndsskyldigheten 
Skulle skadeståndsansvar eller annan ersättningsskyldighet uppstå för DocuShop enligt Leveransvillkoren skall, såvida inte DocuShopvarit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad DocuShop fakturerat Kunden för berörd order. DocuShops ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlust av programvara, lagrad information eller data eller annan liknande skada och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. DocuShop är inte heller ansvarig för skador som DocuShop när avtalet ingicks inte rimligen kunde förutse. 
DocuShop uppmanar Kunden att alltid säkerhetskopiera all lagrad data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat datortillbehör sker. 

Leveranstider 

DocuShop reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. DocuShop ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka Kunden.

PUL - personuppgiftslagen 
Enligt PUL (personuppgiftslagen), som tillkom 24 oktober, 1998, ska du göras medveten om att de uppgifter du lämnar om dig själv vid registrering på vår webbhandelsplats innebär ett samtycke till att dina uppgifter förvaras i DocuShop´s kunddatabas. Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av DocuShop och lämnas inte ut till tredje part.

De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att ge dig marknadsföringsinformation, erbjudanden och om så är nödvändigt, en möjlighet till eventuell kreditkontroll. Du har rätt till att få ta del av den personinformation som du lämnat vid registreringen. Den personuppgiftsansvarige på DocuShop är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, spärra eller utplåna personuppgifter som behandlats i strid med PUL (personuppgiftslagen). 
Genom att beställa varor från DocuShop.se godkänner jag (köparen) samtliga ovanstående villkor.

Varukorg

Användarnamn:
Lösenord: